top of page

دوره های ما

مزایا برای شما در ABC

بیش از 6000 شرکت کننده در دوره زبان

نظارت 1:1 در دروس خصوصی

اساتید مجرب زبان

از جمله مشاوره یادگیری و مربیگری

آزمون تعیین سطح رایگان آلمانی

محتوای درس انفرادی

در صورت دریافت بودجه از طریق AVGS، قیمت: 0 یورو برای شما

بدون الزام در دوره ثبت نام کنید!

برای آزمون تعیین سطح رایگان اینجا را کلیک کنید

https://www.hueber.de/menschen/einstellungstest

bottom of page